24.5.2021  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Järjestyksenvalvonta osana nuorten tukiverkostoa

Miku ja EetuSellossa on kehitetty nuorisotyötä pitkäjänteisesti jo vuosien ajan ja erityisesti järjestyksenvalvonnan ennaltaehkäisevä toiminta on isossa roolissa. Avarn Security on kehittänyt uutta toimintamallia nuorison kohtaamiseksi yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Avarn Security toimii kauppakeskus Sellon turvallisuuskumppanina. Kohdepäällikkö Miku Airaksisella ja nuorisojärjestyksenvalvoja Eetu Purholla on kokemusta nuorten ja järjestyksenvalvojien kohtaamisista sekä nuorisotyön kehittämisestä kauppakeskus Sellossa.

–Pääsääntöisesti nuoriso noudattaa hyvin kauppakeskuksen yhteisiä pelisääntöjä. Sellossa toimivan Espoon kaupungin nuorisotila Pointin ollessa suljettu, nuoriso on siirtynyt kauppakeskuksen tiloihin. Nuoriso on hyvin tervetullutta asiakaskuntaa Selloon, Purho kertoo.

Korona-aika näyttäisi vaikuttaneen heikentävästi nuorten hyvinvointiin. Haastavat elämäntilanteet ja poikkeavat olosuhteet voivat vaikuttaa nuorten käytökseen ja oireilu voi ilmentyä esimerkiksi äkkipikaisuutena.

–Muuttuneet ajat ovat tuoneet liikenteeseen paljon uusia, järjestyksenvalvonnalle entuudestaan tuntemattomia nuoria. Nuorilla saattaa olla vahvoja ennakkokäsityksiä järjestyksenvalvojista. Onkin todella tärkeää, että nuoret muistavat sen, että järjestyksenvalvojat ovat aina valmiina auttamaan, Purho muistuttaa.

Jotkut nuoret saattavat kokea, että vastustamalla järjestyksenvalvojia he voivat saada jonkinlaista kunnioitusta kavereiltaan. Nuorisoporukoissa tällaiset ajatukset saattavat kehittyä melko nopeasti, mikä voi vaikuttaa siihen, että häiriöihin on vaikeaa puuttua ennaltaehkäisevästi.

–Nuorten on tärkeää ymmärtää se, että järjestyksenvalvojat eivät puutu mihinkään toimintaan ilkeyttään. Järjestyksenvalvojilla on aina mielessä nuorison turvallisuuden lisäksi myös kaikkien muiden alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuus, Airaksinen painottaa.

Järjestyksenvalvojien ja nuorten kohtaaminen

Häiriötilanteessa henkilöiden kanssa käydään keskustelua ja syitä käytöksen taustalla pyritään selvittämään. On erittäin tärkeää, että ongelmissa pureudutaan nimenomaan syihin niiden taustalla, eikä ainoastaan ratkaista välitöntä tilannetta. Järjestyksenvalvojilla on hyvä keskusteluyhteys nuoriin, joka edesauttaa yhteisten sääntöjen noudattamista.

–Nuorisoon pyritään ottamaan kontaktia muutoinkin kuin häiriötilanteisiin puututtaessa, jotta nuorten ja järjestyksenvalvojien välille saadaan luotua hyvät keskusteluyhteydet. Hyvät sosiaaliset suhteet edesauttavat tehtävien hoitamista, Purho kertoo.

Ajoittain kauppakeskuksessa oleskelevilla nuorilla on kova tarve puhua asioistaan. Kun keskusteluyhteys nuorten kanssa toimii, mielletään järjestyksenvalvojat neutraaliksi tahoksi, jolle on turvallista puhua ja jolta saa tarvittaessa apua elämän ongelmiin. Nuoriso kokee Sellon turvalliseksi paikaksi.

–Nuoret eivät välttämättä uskalla kysyä apua poliisilta tai sosiaalitoimelta. Tällöin on tärkeää, että järjestyksenvalvojat pystyvät tarjoamaan nuorille matalan kynnyksen keskusteluapua, Airaksinen kertoo.

Järjestyksenvalvonta on nimenomaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja asiakkaiden avustamista. Häiriötilanteisiin puuttumisen lisäksi järjestyksenvalvojat seuraavat jatkuvasti toimintaympäristöään ja pitävät yllä mahdollisimman ajantasaista tilannekuvaa.

Nuorten hyvinvointia edistetään yhteistyöllä

Kauppakeskus Sellossa on alusta asti tehty laaja-alaista ennaltaehkäisevää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa nuorison hyvinvoinnin eteen. Eri toimijoista koostuva Seppä-ryhmä kokoontuu kerran kuussa. Mukana ryhmässä Avarn Securityn lisäksi ovat esimerkiksi Länsi-Uudenmaan poliisilaitos (erityisesti ennalta estävä toiminto), Espoon nuorisopalvelut, Leppävaaran seurakunta, Nuorten Exit, Turvatalo ja Aseman lapset.

Sellon ympäristössä on tehty selkeitä, konkreettisia toimenpiteitä järjestyksenvalvonnan kehittämiseksi nuorison keskuudessa. Yksi tällainen kehittämistoimenpide on alueellisen nuorisojärjestyksenvalvonnan toimintamalli, joka pohjautuu esimerkiksi säännöllisiin jalkautumisiin nuorison keskuuteen, säännöllisiin tapaamisiin nuorisojärjestöjen kanssa ja nuorison osallistamiseen.

–Toimintamallin kehittämistä varten Avarn Security on järjestänyt kolme työpajaa, johon kutsuttiin mukaan kaikki paikalliset nuorison parissa työtä tekevät toimijat. Suunniteltu toimintamalli pohjautuu kaikkien paikallisten toimijoiden näkemyksiin nuorisojärjestyksenvalvonnasta. Toimintamalli jalkautetaan Avarn Securityn toimesta käyttöön Sellon alueella täyspainoisesti vuoden 2021 aikana, Airaksinen kertoo.