07.04.2020  |  Älykäs turvallisuusteknologia

Turvallisuus ja turvallisuusjohtaminen kuuluvat organisaation ydintoimintoihin

Avarn_Security_turvallisuus_organisaation_ydintoimintona_1200x627

Turvallisuuden tulisi olla tärkeä osa organisaation ydintoimintoja ja johtoryhmän työskentelyä. Kun yrityksen turvallisuuskäytännöt ovat kunnossa, myös liiketoiminta on sujuvaa. Nykyaikaisen turvallisuusteknologian kehitys tuo uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja laajentaa koko turvallisuustoiminnon roolia.

Organisaatioita koettelevat ulkoiset ja sisäiset uhat ovat entistä moninaisemmat. Uhkia luovat osaltaan globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja muuttoliike. Lisäksi esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus, kyberuhat, toiminnan globaali levinneisyys ja epidemiat ovat asioita, jotka voivat pahimmillaan lamauttaa tai jopa lopettaa liiketoiminnan kokonaan.

Turvallisuus tulee nähdä organisaatioissa lisäarvoa tuovana tekijänä, joka paitsi varmistaa toiminnan jatkuvuuden myös mahdollistaa ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hyvät turvallisuuskäytännöt tukevat laatustandardien täyttämisessä ja auttavat prosessien sujuvuudessa.

Turvallisuus vaikuttaa niin asiakas- kuin työnantajamielikuvaankin. Organisaatiot ovat houkuttelevampia asiakkaiden ja parhaiden asiantuntijoiden silmissä, kun niillä on laadukas ja toimiva turvallisuuskulttuuri. Hyvin suunnitellut turvakäytännöt tekevät organisaatiosta uskottavan ja luotettavan tahon työskennellä.

Turvallisuusjohtaminen nostettava ylimpään johtoon

Arvostus liiketoimintaa tukevia toimintoja kohtaan on kasvanut. Esimerkiksi HR ja markkinointi ovat nykyään monen organisaation tärkeimpien lisäarvoa tuovien toimintojen joukossa – ja hyvä niin. Valitettavasti turvallisuustoiminnot ja turvallisuusjohtaminen eivät ole vielä saavuttaneet vastaavaa asemaa. Turvallisuusjohtajat ovat vain harvoin yritysten johtoryhmissä.

Turvallisuusjohtajan ja ylimmän johdon välillä voi olla monen ihmisen ketju, jolloin turvallisuustoimintoja koskeva oleellinen tieto katoaa matkalla päättävälle taholle. Siksi turvallisuustoimintojen pääasialliseksi hankintakriteeriksi valikoituu turhan usein pelkästään hankintahinta. Asiantuntijanäkökulma, esimerkiksi perusteellinen ymmärrys elinkaarikustannuksista, on tärkeä olla mukana turvallisuudesta päätettäessä.

Turvallisuuden johtaminen on monessa tapauksessa syytä pitää organisaatiolla itsellään. Luotettava ulkoinen kumppani on avainasemassa turvallisuuskokonaisuuden rakentamisessa, kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Turvallisuuden ylläpito vaatii täydellistä luottamusta ja turvallisuuden tason tulee olla mahdollisimman horjumatonta. Vahva kumppani tarvitaan lainsäädäntöasiantuntemuksen, laite- ja järjestelmäosaamisen sekä älykkään datan ja turvallisuuskokonaisuuden hallinnan kannalta.

Turvallisuusteknologia luo kilpailukykyä

Turvallisuuden tekoälypalvelut ja digitalisoituminen ovat avanneet paljon uusia mahdollisuuksia: Turvallisuusteknologian avulla voidaan vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, parantaa tuotannon laatua ja kehittää prosesseja. Turvallisuus liittyy moniin laatustandardeihin, joiden täyttäminen on edellytys kilpailutuksissa.

Kameroita, tunnistimia ja muita turvallisuuden ylläpitoon liittyviä laitteita on paljon. Kaikista niistä on mahdollista saada tietoa, jota voidaan hyödyntää. Tiedon avulla voidaan auttaa prosessien sujuvuutta ja osaltaan valvoa laadun yhdenmukaisuutta. Ongelmakohdat on helpompi tunnistaa ja niihin päästään puuttumaan.

Älykäs turvallisuusteknologia luo paremmat mahdollisuudet ehkäistä uhkia ennakoiden. Kameroiden ja muiden laitteiden tuottaman tiedon määrä on niin suurta, että ihmisvoimin sen käsittely on hyvin aikaa vievää. Algoritmit voi sen sijaan opettaa esimerkiksi tunnistamaan erilaiset puuttumista vaativat tilanteet ja näin auttaa huomaamaan uhat sekä vähentää tarpeettomia tarkastuskäyntejä.

Nyt on korkea aika siirtää pölyttyneet mielikuvat syrjään ja nostaa turvallisuustoiminnot organisaation ytimeen.


Lue lisää turvallisuusteknologiasta